• به انجمن نشریه دانشجویی صنعت برتر خوش آمدید
  • لطفا قوانین انجمن را ملاحظه بفرمایید
  • انتقادات و پیشنهادات خود را در تالارها مطرح فرمایید
  • جهت تماس با مدیران نشریه از طریق صفحه تماس اقدام نمایید
درود مهمان گرامی! ورود ثبت نام


امتیاز موضوع:
  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 1.18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مدیریت دانش
#1
Lightbulb 
[rtl]رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺑﺮق آﺳﺎي داﻧﺶ ﺑﺸﺮي در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد ﭼﻨﺪي ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل2025ﻣﯿﻼدي ﺣﺠﻢ داﻧﺶ ﺑﺸﺮي ﻫﺮ75روز دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻟﻄﻔﺎً ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻓﮑﺮ وﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ داﻧﺶ ﺑﺸﺮي در ﻫﺮ75روز ﻣﺴﺘﻠﺰم از دور ﺧﺎرج ﺷﺪن و از رده ﺧﺎرج ﺷﺪنﺑﺴﯿﺎري از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ذﻫﻨﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ از75روز ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺬﯾﺮﯾﻢﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯽ ﺳﻮادﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات دم اﻓﺰا و ﺑﺮق آﺳﺎيﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ زودي دﯾﮕﺮﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ و اراﺋﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺗﻠﻨﮕﺮ و ﻫﺸﺪار دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده، آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك و ﻣﺪارج ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ،10ﯾﺎ ﺣﺘﯽ30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﺑﺒﺎﻟﯿﻢ و ﺑﻪ آن اﮐﺘﻔﺎء ﮐﻨﯿﻢ.اﮔﺮ در ﻟﺤﻈﻪ و ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ در ﭘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد و ﻫﻤﮑﺎران و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺑﯽ ﺳﻮادي و اﻧﺰوا و از دورﺧﺎرج ﺷﺪن در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻃﻮل ﻋﻤﺮيدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودي ﺳﭙﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻟﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺎج ﻫﺎي اﻓﺘﺨﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﻼش ﺑﺮايﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم ﻧﮕﺮش ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.و اﯾﻦ راﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي ﺣﺘﯽ ﻧﺨﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ، ﺑﺎﺳﻮاد ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦاﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺼﺮ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻣﺮوز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺑﻪ روز ﻣﺎﻧﺪن اﻓﺮاد، ﺗﯿﻢ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺑﻘﺎي اﯾﺸﺎن ﺗﻼش ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﯿﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪياز ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶو ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎ ﺣﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎنﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﺮوش ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﻧﮑﻨﯿﻢ.[/rtl]نقل قول: ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ

نماینده ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن ﺗﻬﺮان در اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   910911-1.pdf (اندازه: 1 MB / تعداد دفعات دریافت: 460)
در برابر غرب نباید چشم را بست و نباید به آن خیره شد. بلکه باید دید و درست دید. (علی شریعتی)
 
پاسخ
  


پیام‌های داخل این موضوع
مدیریت دانش - توسط Khedmatgozar - 9-23-1393، 02:21 صبح

پرش به انجمن:


اعضای در حال مشاهده : 1 مهمان