انجمن نشریه صنعت برتر

نسخه‌ی کامل: انتشار یازدهمین شماره صنعت برتر در 4 سالگی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فصلنامه ی دانشجویی صنعت برتر در چهارسالگی خود مفتخر به نشر یازدهمین شماره ی خود در تابستان سال 1396 می باشد.


[تصویر:  11.jpg]

 عناوین:
 
  • اهمیت همکاری کشور ها در تولید بهینه از میادین مشترک

  • آنالیز ویژه مغزه

  • بررسی اهمیت HSEاز ابعاد مختلف در صنایع نفت و گاز

  • آشنایی با سازند های ایران

  • بررسی و ارزیابی لاگ های پتروفیزیکی

  • شیل های نفتی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد فاطمی

سردبیر : علی کشتمند
مدیر اجرایی:  محمدرضا سیجاوندی فرح آبادی 
هیئت تحریریه :
احسان خدمتگزار / محمدرضا سیجاوندی فرح آبادی / میثم خدایی
مهرزاد نظری / سینا گیاهکار / بنفشه سرعتی

داور : رضا نیل درار
طراح جلد : امیرعمران سلطانی

همکاران تحریریه:
ســعید آقابیگ / حمید محمدی / امین قهری / امیرعلی محسنی / ملیکا خورسندی
 
نقل قول: دریافت:
http://www.simag.ir/fa/?p=348