انجمن نشریه صنعت برتر

نسخه‌ی کامل: انتخابات سردبیری "مهرماه 1394"
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
طی انتخابات اعضای هیئت تحریریه مورخه 25 / مهرماه / 1394 آقای علی کشتمند دانشجویی کارشناسی مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت ورودی سال 1392 از اعضای هیئت تحریریه نشریه، به عنوان سردبیر نشریه دانشجویی صنعت برتر انتخاب گردید.